תו חיים - זיכרון  / רבי מסעוד מנחם


רחש ליבי ציונים 

תו חיים  לנפטרים

ת.נ.צ.ב.ה


ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון 

חיברתיו ליום השבעה של דודי רב הישוב אביבים רבי מנחם מסעוד

-----------------------------------------------------


                              האיש מסעוד עבד ה'


                         מסעוד מנחם זצ"ל   

                           בן משה ותמו


מאחרוני עולי המערב, רב הישוב אביבים

                     מלאכי שרת לווך בעלותך למרום

סר לארץ ישראל, רצה אבניה וחונן עפרה, נטעו ידיו נטיעות

                      נשא ונתן באמונה ולתורה עיתים  קבע

עם שחר השכים והלך ברגש לשמוע אל הרינה והתפילה

                     חיים נטע בפרד"ס התורה והאדמה ומיגיע כפיו אכל

 והקביל פני  אורחיו  כפני שכינה, צדקתו עומדת לעד

                   מטוב לבו שמח, חסד אמת נצר בלבבו

 דורש טוב לעמו ותורתו כשמש ומגן לצאן מרעיתו במושב.                                             


                                         שבה רוחו למחצבתה

                                            יא' תמוז  תשפ"ב