הורדת הספר: ספר זיכרון לאבי- אור מרדכי .pdf - ללא כתב יד הלכות שחיטה


פתח דבר  מתוך הספר שחובר לע"נ אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל , 

תמוז תשס"ט/ מאיר אביטן

"כבה הנר המערבי בכו מלאכי מרכבה" במלאת שנתיים לפטירתו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצוק"ל, עומדים ומשתאים מול גדולתו, ענותנותו, צניעותו, גדולתו בתורה ואיש חסד. אחד מבני עליה, שוחר תורה ותושיה, שפל רוח וברך, שמן תורק שמו ובגן עדן מקומו .

חיסרון דמותו של מו"ר אבי ומאידך זכרון מעשיו ופעולתו הביאנו להעלות על נס את דרכיו וללמוד מתורתו. בסיעתא שמיא וזכות מו"ר אבי חיברנו את הספר  בשם "אור מרדכי". 

חלקו הראשון של החיבור בו העליתי  מזכרוני עוד כנער  את מנהגיו של אבא  אשר נהג  יום יום, חגים ותפילות  וכן צופה הייתי  במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של  רבו וחברו רבי חיים שושנה זצוק"ל ( אב"ד העיר דמנאת במרוקו חבר הרבנות בעיר באר-שבע. איש דקדוק, בכיר חוקרי הפיוט של יהודי מרוקו, מחבר הספר אעירה שחר, נפטר בשנת ה'תשמ"ז).

לעת הנוכחית הבאתי צ- 90  מנהגים כמניין שנותיו ועוד חזון למועד במנהגים רבים ונוספים 

על דרך זו הבאתי את מנהגים אשר היו מבוססים על פי תורתם של חכמי מרוקו, אולם ברבות הימים וגדולתו של גאון הדור הרב עובדיה יוסף שליט"א נתבטלו והוחלפו לא מעט ממנהגנו .

אך יחיד בדורו עמד על משמרתו גאון הדור רבי שלום משאש זצוק"ל, מחברם של ספרי הלכה ומחשבה. כיהן כרבה הראשי של העיר קזבלנקה במרוקו ואחר כך כרבה הראשי של כל מרוקו, וכן כרב הראשי של ירושלים. עמד בשער בת רבים ויכול היה הוא לעמוד בגוב האריות של חכמי ההלכה בדורנו, והודיע ברבים שאסור לנטוש את מנהגי האבות והביא להלכה למעשה כיצד עלינו להמשיך במנהגינו אשר מבוססים על דרך האמת ועל פי פסקיהם של גדולי הדור במרוקו החל מתורתם של הרי"ף והרמב"ם, הראש ועד אחרוני הדור .

וכשהגיע לארץ ישראל הרב שלום משאש חיזק את כל מנהגי מרוקו  כנגד אלו שרצו לבטלם וכל מנהגינו מבוססים וברורים ויסודתם בהררי קודש והמשנה ידו על התחתונה , ואפילו יבוא אליהו ויאמר שהוא מנהג טעות אין שומעין לו .

ובדרך המלך הלכתי בו הבאתי את מנהג אבי כפי שנהג הוא ואנשי קהילתו , ולידו אחזתי בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף שליט"א  במידה ופסיקתו נוגדת את מנהג מו"ר אבי, חיזקתי את מנהג  אבי ממקור חיים של תורת הגאון רבי יוסף משאש זצוק"ל אשר הביאנו אל מטרת האמת.

מפאת קוצר הזמן לא כל מנהגיו של אבי נרשמו בספר ובכך באו תשעים מנהגים כמנין שנותיו, ואת המקובלות והידועות לא ציינתיו ועוד ממנהגיו ועניני שחיטה אשר עוד חזון למועד .

ארץ מרוקו העמידה גאוני עולם לאלפים כגון רבי יצחק אלפסי, הרמב"ם, הרא"ש- רבינו אשר, אור החיים הקודש  ועוד , חיבוריהם בכל המקצועות יצאו להם בכל העולם הן בהלכה והן בתורה ומנהגי קהילת מרוקו מיוסדים על אדני פז והן אלה מנהגים אשר קדמו למרן השו"ע בעשרות ומאות שנים. בדור האחרון יהדות מרוקו נכספה וגם כלתה אל ארץ הקודש ובאו האחרונים לערער על מנהגי חכמי מרוקו או לטעון שהם מיוסדים על מנהגי אשכנז ועוד , אולם  מנהג אבותינו ופסקי חכמינו מיוסדים על אדני פז ועל כן אמרתי אעבור בין מנהגי אבי  עליו השלום בכל מעשיו ומתוך אורח חייו  להביא את דעת חכמי ההלכה הפוסקים עפ"י מנהגיו ובראשם הרב יוסף משאש זצוק"ל הרב הראשי במרוקו והרב הראשי לירושלים בספריו הרבים שו"ת שמש ומגן , שו"ת תבואות שמש .

ועל העת הזו הבאים לערער את מנהג אבותינו ועמדו רבים לשמור את משמרתם וב"ה זכינו לאור גדול בעת האחרונה על חזרה המפוארת של מנהגי חכמי מרוקו , סידורי תפילה בנוסח אבותינו . תמיד היה שגור בלשונו של מו"ר אבי  שאנו פוסקים דעת מר"ן וכשהבאתי ענין הלכה עפ"י  הרב עובדיה יוסף היה אומר לי אני קיבלנו את דעת מר"ן . יהי רצון שחיבור זה יהיו בבחינת כל תלמיד חכם שאומרים שמועה מפיו שפתיו דובבות בקבר אכי"ר.