אורו של משיח בדרך ההסתר

אורו של משיח בדרך ההסתר
אורו של משיח בדרך ההסתראורו של משיח בדרך ההסתר ?!

בס"ד – תיקון ליל שבועות תשס"ט – נוף סביון

לע"נ מו"ר אבי הרב מרדכי בר רחל אביטן  


אורו של משיח בדרך ההסתר.doc

יסוד הדבר הוא במה שכ' הרב קוק זצ"ל, עה"פ "הנה אנכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם", מדוע ההתגלות הגדולה חייבת לעבור דרך ערפל והסתרה.


ופי' שאמנם האור הטבעי שאנו נהנים ממנו בעולמנו, חייב להיות בעצמה, ואם איננו יכולים להשתמש בו כראוי, יש צורך להגביר את האור או להסיר את הכיסוי המסתיר, משא"כ באורו של הקב"ה, שם האור כ"כ בעל עצמה, שא"א לראות דרכו ולהשתמש בו, אלא אם כן מנמיכים את עצמתו, או מסתירים אותו. וע"כ רק דרך ערפל אפשר לראות אותו. אורו של משיח הוא כ"כ חזק, שא"א לו להיוולד בעולמנו רק דרך הסתרה, כ"כ מרובים הכוחות העומדים לבלע אותו, שחייבים להסתיר את בואו.


כך פי' המהר"ל בפי"ח בגבורות, שלידתו של משיח היא כפרי הגדל בתוך קליפה, וכך מוסתר בתוך הקליפה עד שמגיע שעתו לצאת ואז הקליפה נושרת.כיצד מנהל הקב"ה את עולמו ( בראשית  רבא פרשה מה) 

"שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף,

ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו,

ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו,

ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו,

ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה,

והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח [מיהודה:] ויהי בעת ההיא וירד יהודה...


יש שתי מיני הנהגות בעולם, הנהגה ישרה והנהגה פתלתולה. ישרה זה כשהכל הולך ברור, יודעים לאן הולכים ומה המטרה, הכל הולך חלק. פתלתולה, זה כשאדם הולך, רוצה להגיע למזרח, אבל הוא מסתכל רק על המערב. סיפור יהודה ותמר הוא כזה סיפור הפוך, כל כך קשה. אבל תכליתו לידת משיח.

כל הסימנים מראים שהעולם הולך בכיוון אחד והקב"ה בתוך זה כבר מכין את הזרעים לדבר האמיתי, זאת הנהגה פתלתולה. יש השגחה ויש תכלית לכל הפעולות. דוקא מתוך החושך הגדול יכול לעלות אור חדש על העולם. יתרון האור מהחושך.