מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

פרק זה עוסק במאמרים הנוגעים לתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך. החינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד, גורם לתלמידיהן הספרדיים לאבד את זהותם האותנטית, להפסיד עולם מרתק של הוגי דעות, משוררים ופוסקי הלכה בעלי תפיסה חברתית שונה ממה שהתחנכו בישיבות. תפיסה זו גרמה לייצור מחדש של תלמיד תורה ספרדי המנותק מעולמו התרבותי והזהותי, ובכך נמנעה ממנו היכולת לשוב ולהנהיג את קהילתו.
מאמר ראשון, זרים בבית אבא - עוסק בחינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד, הגורם לתלמידיהן הספרדיים לאבד את זהותם האותנטית ומונע מהם לשוב ולהנהיג את קהילותיהם ברוח נכונה. בחלל שנוצר אנו מפסידים לש"ס.
מאמר שני, בין אחדות לאחידות- הוא המשך למאמר ראשון בעקבות תגובות הקוראים ומבקש לומר "טובים השניים מן האחד".
מאמר שלישי, תרבות רוחנית אחידה בישיבות התיכוניות – המשך בעקבות הדיון במאמרים שלעיל.
מאמר רביעי , ועדת ביטון  עם אחד דורש סיפור שלם. מחשבות בעקבות ועדת ביטון, שחקרה כיצד להעשיר את תוכניות הלימודים בהיסטוריה, בספרות ובמסגרות הבלתי פורמליות, בתכנים שיביאו לאיזון ביחס למורשתן של קהילות המזרח ולהעמקת תחושת האחדות בעם.