חומש שמות

חוברת להורדה המסכמת את הספר

לפני כל פרק - חלוקת הפרק, סיכום בקצר של הפרק, טבלאות, שאלות ובסוף החוברת תשובות לכל השאלות 

בהצלחה

הורדת ספר שמות.pdfחוברת להורדה המסכמת את ספר שמות 

לפני כל פרק - חלוקת הפרק, סיכום בקצר של הפרק, טבלאות, ושאלות ותשובות לכל פרק 

בהצלחה

הורדת כל החוברת  ספר שמות.pdf


הורדה לפי פרקים - כל פרק כולל סיכום, טבלאות ושאלות ותשובות

פרק א-  א.pdf

פרק ב-  ב.pdf

פרק ג- ג.pdf

פרק ד- ד.pdf

פרק ה-ה.pdf

פרק ו-ו.pdf

פרק ז-ז.pdf

פרק ח-ח.pdf

פרק ט-ט.pdf

פרק י -י.pdf

פרק יא- יא.pdf

פרק יב-יב.pdf

פרק יג-יג.pdf

פרק יד- יד.pdf

פרק טו- טו.pdf

פרק טז-טז.pdf 

פרק יז-יז.pdf

פרק יח- יח.pdf

פרק יט- יט.pdf

פרק כ -כ.pdf

פרק כא- כא.pdf

פרק כב- כב.pdf

פרק כג- כג.pdf

פרק כד- כד.pdf

פרק לא-לא.pdf

פרק לב-לב.pdf

פרק לג-לג.pdf

פרק לד-לד.pdf

משכן-משכן.pdf


 


פרק א'       תחילת שעבוד ישראל במצרים,   גזירותיו של פרעה


במצרים קם "מלך חדש על מצרים"פרוש 1: קם מלך חדש ממש (המלך הקודם מת).

                                                     פרוש 2: נתחדשו גזירותיו – המלך גזר גזירות חדשות

   "אשר לא ידע את יוסף" (פסוק ח') – המלך עשה עצמו כאילו לא הכיר את יוסף (רש"י).


הריבוי המהיר של בני ישראל במצרים עורר את חששו של מלך מצרים פן יתרבה עוד יותר, יצטרף לאויבי מצרים הנלחמים נגדם, ולבסוף –  "ועלה מן הארץ"

פרוש 1: עם ישראל יעזבו את ארץ מצרים.

פרוש 2: המצרים יעזבו את מצרים, כתוצאה מכך שעם ישראל ישתלטו על ארץ מצרים.


הפתרון: "הבה נתחכמה לו"

פרוש 1: נתחכם לעם ישראל (נגזור נגדם גזירות).

פרוש 2: נתחכם לקב"ה  {המצרים ידעו שה’ מעניש מידה כנגד מידה, ולכן חשבו להתחכם לה', והחליטו לזרוק את הבנים של ישראל ליאור. ע"י כך ה' יצטרך להענישם במים (מידה כנגד מידה), אך לא יוכל להענישם, שהרי ה' הבטיח שלא יהיה מבול}.


החשש של מצרים מפני ישראל, שבהתרבותם יהפכו לעם נבדל מהמצרים, היה לכאורה מוצדק. אלא שהם נקטו בדרך הלא נכונה לטיפול במצב. היה עליהם לשלח את בני ישראל ממצרים, ואילו הם בחרו לענות ולשעבד את ישראל.


פתרון שני: משלא צלח הפתרון הראשון להעבידם בפרך הגה פרעה רעיון נוסף, וציוה על המיילדות העבריות להמית את הזכרים בישראל.

בזכות המיילדות העבריות שפרה ופועה (בדרש: יוכבד ומרים) לא נתקיימה גזירה זו של פרעה, ואז נתן ציווי לכל עמו (פתרון שלישי): "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון".


*הערה: בפסקה הראשונה בפרק (א'- ז') מדובר על ריבוי ישראל, ושם נזכר לשון ריבוי שבע פעמים (כגון: וירבו, ויעצמו וכו'). בפסקה השנייה (ח'- י"ד) מדובר על עבודת הכפייה שנתן פרעה על ישראל, ושם נזכרו שבע לשונות של עבודת פרך, (כגון: ויעבידו, בכל עבודה, פרך וכו'). בפסקה השלישית (ט"ו- כ"ב) מדובר על הגזירה על הבנים והצלתם ע"י המיילדות, ושם נזכרו שבע פעמים "מילדת" או "מיילדות".

 

גזירות פרעה

 

הגזירה

משמעותה

הסיבה

 

 

גזירה 1 א',י"א

"וישימו עליו שרי מיסים

(עבודה), למען ענותו

בסבלותם (בעבודת

המצרים), ויבן ערי מסכנות (אוצרות) לפרעה - את פיתום ואת רעמסס".


בני ישראל בתקופת יוסף ישבו בארץ גושן ברווח, ועכשיו נהפכו להיות עבדים.קם מלך חדש שחשש שבני ישראל יתרבו וימרדו במצרים.


גזירה 2  א',י"ג-י"ד


"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך"


החמרה ברמת הקושי בעבודה


מפני שהעם המשיך

להתרבות.

 

 

 

גזירה 3 א',ט"ו-ט"ז


הוראת מלך מצרים למיילדות העבריותלהרוג את כל הבנים היהודים, בזמן לידתם ("וראיתן על האובניים אם בן הוא...").

הערה, המיילדות לא ביצעו גזירה זו בטענה שהיהודיות חיות(בקיאות כמיילדות) ויולדות לבד. בשכר זה ה' עשה למיילדות בתים(מיוכבד יצאו בתי כהונה ולוויה, וממרים יצא בית מלכות).
קודם היתה רק עבודה קשה, ואילו כאן כבר הגיעו לרצח.רש"י מבאר שהחוזים בכוכבים

(האיצטגנינים) אמרו לפרעה, שעומד להיוולד המושיע של ישראל והוא יהיה בן, ולכן ציוה להרוג דווקא את הזכרים. 

 

 

גזירה 4 א',כ"ב
"ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"


בגזירה 3 היתה גזירה רק על הבנים של היהודים, ואילו כאן היתה גזירה על כל הבנים כולל בני המצרים.

האיצטגנינים אמרו לפרעה – היום נולד מושיעם של ישראל, ואיננו יודעים אם הוא יהודי או מצרי, ואנו רואים שהוא ייענש

במים. לכן גזר פרעה, שכולם כולל המצרים, ישליכו ליאור את הבנים שלהם, שנולדו באותו יום.(טעותם של האיצטגנינים היתה, שהם לא ידעו שמשה ייענש במי מריבה).


גזירה 5  ב',כ"ג

 

"וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל" – פרעה נהיה מצורע ולכן שחט תינוקות ישראל ורחץ בדמם כדי להתרפא(רש"י).רצח עם, אכזריות


פרעה נהיה מצורע.

 

גזירה 6  ה',ו'-י"א


בני ישראל היו צריכים להשיג בעצמם את התבן ואת כל חומרי הבניה, ובכ"ז להספיק לעשות את אותה כמות הלבנים כמו קודם.החמרה בקושי העבודה.

משה ואהרון ביקשו מפרעה להוציא את ישראל ממצרים ולכן פרעה רצה להכביד את העבודה, כדי שלישראל לא יהיה זמן לחשוב על יציאה ממצרים.